Privacybeleid

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Jonathan Thelen, wordt verwezen naar de eenmanszaak Jonathan Thelen h.o.d.n. Financial Tree for Companies, met maatschappelijke zetel te Hoezestraat 25b, 9320 Nieuwerkerken (Aalst) en met als ondernemingsnummer 0747.734.792 RPR Gent, afdeling Dendermonde.

Wanneer u beroep doet op de diensten van Jonathan Thelen, vertrouwt u hem uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Jonathan Thelen verzamelt, waarom hij deze verzamelt en wat hij hiermee doet. Hierbij wil Jonathan Thelen er u tevens op wijzen dat hij steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover hij beschikt.

1. Welke gegevens verzamelt Jonathan Thelen en voor welke doeleinden?

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van de diensten die Jonathan Thelen aan u levert. Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor :

• werkplanning en communicatie met de klant
• boekhouding
• facturatiedoeleinden
• om wijzigingen in zijn beleid te melden
• om de diensten te kunnen leveren waarvoor u op Jonathan Thelen beroep doen, met name financieel management en cash flow management
• marketingdoeleinden

Jonathan Thelen verzamelt uw persoonsgegevens, of ontvangt deze van u, via zijn website, mobiele site, telefonisch, per post of via sociale netwerken. Wanneer u contact met Jonathan Thelen opneemt, deelt u rechtstreeks de persoonsgegevens mee die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken (deze gegevens zijn naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer).

In andere gevallen verzamelt Jonathan Thelen persoonsgegevens met behulp van cookies, om te begrijpen hoe u zijn website gebruikt. Wanneer u de website van Jonathan Thelen bezoekt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens na, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser, tablet of smartphone van uw computer en dat helpt om gebruikersgegevens op te slaan voor een eenvoudige navigatie en om bepaalde functies mogelijk te maken. Jonathan Thelen gebruikt cookies om uw bezoek aan zijn website te signaleren. Deze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

Voor nagenoeg al zijn diensten dient u vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen aan Jonathan Thelen. Deze gegevens worden opgeslagen in zijn databanken.

Jonathan Thelen verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt Jonathan Thelen deze gegevens?

Jonathan Thelen hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die hij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Jonathan Thelen gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u hem om tussenkomst verzocht.

Jonathan Thelen vraagt u om toestemming voordat hij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Jonathan Thelen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over zijn diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in zijn dienstverlening.
Jonathan Thelen zal uw persoonlijke gegevens verwerken en opslaan op servers in de cloud, welke gelokaliseerd zijn binnen de EER.

Jonathan Thelen deelt uw persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen, behalve in een van de volgende omstandigheden:

o Met uw toestemming

Jonathan Thelen kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen wanneer u hem toestemming heeft gegeven dit te doen.

o Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Jonathan Thelen wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

• uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen.
• uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
• de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

o Om juridische redenen

Jonathan Thelen deelt uw persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Jonathan Thelen als hij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

• te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
• de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
• fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
• de rechten, eigendom of veiligheid van Jonathan Thelen , zijn cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als Jonathan Thelen betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft hij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt hij zijn cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

Jonathan Thelen doet zijn uiterste best om zichzelf en zijn cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

• Jonathan Thelen evalueert periodiek en systematisch zijn handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

• Jonathan Thelen beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Jonathan Thelen, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Jonathan Thelen te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Jonathan Thelen duidelijk te zijn over de gegevens die hij verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Jonathan Thelen onder andere contacteren om een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen:
• uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
• een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Jonathan Thelen proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Jonathan Thelen die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Jonathan Thelen u vragen uw identiteit te verifiëren voordat hij uw verzoek kan verwerken.

Jonathan Thelen kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Jonathan Thelen streeft ernaar zijn databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Jonathan Thelen, nadat uw gegevens uit zijn databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van zijn actieve servers verwijdert en gegevens niet uit zijn back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Jonathan Thelen.

5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Jonathan Thelen controleert regelmatig of hij voldoet aan zijn eigen privacyverklaring. Wanneer Jonathan Thelen formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Jonathan Thelen zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder 1. te verwezenlijken of zolang dit bij wet verplicht is